• Välj webbplats

Lifecycle Experience

Med vår Lifecycle Experience-lösning hanteras ett företags produkt och information om produkten under produktens hela livscykel, från idé, under forskning och utveckling, till att produkten återvinns eller skrotas.

Information om produkten kan skapas, lagras, hanteras och eftersökas med hjälp av olika typer av informationssystem. Med stöd av Lifecycle Experience Solution kan samtliga processer och all information som rör produkten under hela dess livscykel göras tillgänglig för alla som är involverande under produktframtagningen och användandet av produkten på marknaden.

Det ställs idag ökade krav på produktinformationen, den ska följa lokala föreskrifter, ge underlag för kostnader och beslutsstöd, vara tillgänglig för partners och leverantörer lokalt och globalt, stötta nytänkande och innovationer samt vid skapandet av nya marknader.

För att klara av de ökade kraven behöver Lifecycle Experience integreras med verktyg för samverkan, kostnadsuppföljning, logistik etc. Detta för att uppnå nya och befintliga krav på lägre kostnader vid produktutveckling, god kundservice, kvalitet och minskad miljöpåverkan.

Altran kan erbjuda stöd vid implementering och integration med processer och anpassningar vid införandet till företagets affärsmodell och verksamhet. Allt för att nå förbättrad samverkan och effektivitet internt och externt. 

Effektiv hantering av dokumentation

För ett multinationellt företags samtliga produktionsanläggningar designade och implementerade Altran en gemensam process för hantering av all teknisk dokumentation på ett kvalitetssäkrat och strukturerat sätt i kundens PLM-verktyg. Detta resulterade i kortare ledtider vid ändringar av produktionslinjerna samt ökad återanvändning av komponenter mellan produktionslinjerna.