• Välj webbplats

Uppförandekod

Stark företagskultur och engagerad personal formar Altran

Vi är ett lag av välutbildade människor som känner stark gemenskap och som jobbar tillsammans i vår strävan att vara ett framgångsrikt och flexibelt företag. Men vi kan inte slå oss till ro; i ett företag där de anställda för det mesta finns ute hos kunden måste vi hela tiden aktivt arbeta med frågor som rör gemenskap och företagskultur.

Kundernas förväntan på oss kräver att vi snabbt kan ersätta och generera ny kunskap samt fatta beslut om nya satsningar. Genom hög kompetens hos medarbetarna har vi kunnat decentralisera ansvar till varje anställd, vilket skapar en stor och effektiv kontaktyta både för kunder och inom vårt interna arbete.Vi har på så sätt kunna skapa en platt organisation med ett stort mått av självständighet. På så sätt åstadkommer vi ett klimat med hög grad av engagemang och förändringsvilja som ständigt leder oss till förbättrade lösningar och arbetsmetoder.

Altran värnar om sina medarbetare genom att:

 • Följa lagar och förordningar samt respektera arbetsmarknadens regler
 • Förvänta sig att samtliga medarbetare uppträder professionellt och i enlighet med värderingar som ärlighet, öppenhet och ansvar.
 • Förvänta sig att samtliga medarbetare behandlar kunder, kollegor och affärskontakter med respekt och ärlighet
 • Alla former av kränkande särbehandling, inklusive sexuella trakasserier, inte är accepterat.
 • Kräva att samtliga medarbetare utför sitt arbete utan påverkan av alkohol eller andra droger
 • Respektera medarbetarnas integritet och att stimulera allas engagemang och ansvartagande
 • Erbjuda goda arbetsförhållanden för alla medarbetare, med hänsyn tagen till hälsa och säkerhet
 • Erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för det arbete man utför.

Altran värnar om sina kunder genom att:

 • Verka för långsiktiga kundrelationer som grundas på ömsesidigt förtroende och respekt för varandra
 • Agera utifrån god affärssed och att alltid följa marknadens spelregler
 • Leverera tjänster och resultat i enlighet med ingångna överenskommelser med kunden
 • Respektera kundens integritet och att tillgängliga uppgifter och material skyddas
 • Hantera synpunkter från kunden på ett effektivt sätt och se klagomål som ett värdefullt bidrag till ett ständigt pågående förbättringsarbete för att höja kvaliteten i vårt arbete.