• Välj webbplats

Miljö

Vi strävar efter att minimera miljöpåverkan på ett ekonomiskt och affärsmässigt försvarbart sätt. Vår övertygelse är att detta skapar ett mer attraktivt företag för både medarbetare, kunder och leverantörer. 

Miljöpolicy

Följande riktlinjer gäller för att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt:

  • Arbeta med ständiga förbättringar så att verksamhetens påverkan på miljön minskar
  • Tillämpa relevant miljölagstiftning som företaget berörs av
  • Fortlöpande utbilda och involvera alla anställda i miljöarbetet
  • Kommunicera vårt miljöarbete till anställda och kunder, samt påverka leverantörer till att arbeta för en bättre miljö
  • Beakta miljöaspekterna vid alla inköp: stor vikt skall läggas vid livslängd, energiåtgång, materialsammansättning och möjlighet till återvinning
  • Följa upp och successivt minska vår energiförbrukning
  • Sträva efter att använda miljövänliga produkter och miljövänlig utrustning, samt bidra till en miljöriktig kretsloppshantering
  • Arbeta för att minska påverkan från transporter och förebygga föroreningar från dessa